Önkormányzati feladatellátás

Tamásné Tuza Gabriella – PHSZK vezető helyettes
3630 Putnok, Kossuth út 5.
Elektronikus levélcím:  tuzagabi@putnok.hu
Telefonszám: + 36 48/530-034

3630 Putnok, Kossuth út 5.
Telefonszám: + 36 48/530-034

 

VII. Kiemelt önkormányzati feladatellátás

Vezető: Szakmai vezető (PHSZK. intézményvezető-helyettes)

VII.1. Gömöri Mintakonyha és tálalókonyhák

A feladatellátást a mindenkori költségvetési törvény előírásai szerint kerülnek biztosításra a szabad kapacitás terhére vendégétkeztetés és rendezvények biztosítása, szervezése.

Ellátottak köre:

 • 1-3 éves korosztály: bölcsőde
 • 4-6 éves korosztály: óvoda
 • 7-10 éves korosztály: általános iskola alsó
 • 11-14 éves korosztály: általános iskola felső
 • 15 évestől: középiskola
 • idősek otthona
 • munkahelyi étkeztetés
 • szociális étkeztetésben részesülők

Munkavégzés jogszabályi alapjai:

 • 37/2014. (IV. 30) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról
 • 852/2004/EK rendelet az élelmiszer higiéniáról
 • 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről
 • 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről

VII.2. Gömöri Múzeum és Holló László Galéria

A múzeum jogállása, alapadatai:

Neve: Gömöri Múzeum és Holló László Galéria

Működési forma: költségvetési szervként működő muzeális intézmény

Szakmai besorolása: területi múzeum

Illetékességi köre: gyűjtőkörök: Néprajz, történet (lezárt), képzőművészet (lezárt), irodalomtörténet (lezárt)

Gyűjtőterület: Aggtelek, Alsószuha, Bánréve, Hangony, Hét, Imola, Kánó, Kelemér, Putnok, Ragály, Sajópüspöki, Serényfalva, Szuhafő, Trizs, Zádorfalva, Zubogy települések közigazgatási területe (a történeti Gömör megye Borsod-Abaúj-Zemplén megyére eső települései)

Közfeladata:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 37/A. §-a, 42. §-a, valamint 46.§ alapján gondoskodik a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtéséről, nyilvántartásáról, megőrzéséről és restaurálásáról, tudományos feldolgozásáról és publikálásáról, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatásáról, a közművelődési és közgyűjteményi feladatok ellátásáról.

A fenntartó megnevezése (székhelye):

A Gömöri Múzeum és Holló László Galéria fenntartója Putnok Város Önkormányzata (3630 Putnok, Kossuth út 5.)

A Gömöri Múzeum és Holló László Galéria tevékenységét meghatározó főbb jogszabályok és rendelkezések:

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (a továbbiakban: Mt.)

11/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a muzeális intézményekben foglalkoztatottak szakmai munkaköreinek betöltéséhez szükséges képesítési feltételekről

2/1993. (I. 30.) MKM rendelet az egyes kulturális közalkalmazotti munkakörök betöl­téséhez szükséges képesítési és egyéb feltételekről

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról,

2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Mötv.)

2011. CXCV. törvény az államháztartásról (a továbbiakban: Áht.)

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban: Ávr.)

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről (a továbbiakban: Bkr.)

2000. évi C. törvény a számvitelről (a továbbiakban: Sztv.)

4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről (a továbbiakban: Áhsz)

2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról (a továbbiakban: Vagyontv.)

2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról (a továbbiakban: Nvtv.)

47/2001. (III. 27.) Korm. rendelet a muzeális intézményekben folytatható kutatásról

20/1992. (I. 28.) Korm. rendelet a helyi önkormányzatok egyes szerveinek és a köztársasági megbízottaknak a közművelődési, közgyűjteményi, művészeti, továbbá más kulturális tevékenységekkel kapcsolatos államigazgatási feladat- és hatásköreiről

20/2002. (X. 4.) NKÖM rendelet a muzeális intézmények nyilvántartási szabályzatáról

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

A költségvetési szerv illetékességi területe, működési területe és alaptevékenysége:

A Történeti Gömör megye Borsod – Abaúj – Zemplén megyére eső településein területileg illetékes múzeumként gondoskodik a kulturális javak gyűjtéséről, kiállításáról és bemutatásáról.

A Múzeum feladata:

 • A működési engedélyében meghatározott gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak felkutatása, gyűjtése
 • gyűjteménygondozása, ennek keretében azok gyarapítása, nyilvántartása, állományvédelme, tudományos feldolgozása és publikálása, hozzáférhetővé tétele, ennek keretében, állandó és időszaki kiállítások rendezése, közművelődési és múzeumpedagógiai programok és kiadványok biztosítása, a kulturális javak digitalizálása, a kutatási tevékenység biztosítása.

Gyűjteményi részei:

 • történeti gyűjtemény
 • irodalomtörténeti gyűjtemény
 • fotótörténeti gyűjtemény
 • néprajzi gyűjtemény
 • képzőművészeti gyűjtemény
 • numizmatikai gyűjtemény
 • könyvtár

Kutatás:

A muzeális intézményekben folytatható kutatásról szóló 47/2001. (III. 27.) kor­mányrendeletben foglalt szabályozással összhangban a Múzeum biztosítja a gyűjteményeiben őrzött kulturális javak kutathatóságát.

VII.3. Önkormányzati gondnoki feladatellátás:

Feladatai:

 • Ellátja Putnoki Közös Önkormányzati Hivatal portaszolgálat
 • gépkocsivezetés
 • kézbesítő
 • az Egészségügyi Központ portaszolgálat
 • adminisztrátori feladat
 • takarítószolgáltatás

VII.4. Városi Sportcsarnok és Kulturális Közösségi Tér

Intézmény célja:

Az Intézmény kulturális programok rendezvények közösségi színtere illetve különböző szabadidő és sportrendezvények színhelye. Az intézmény Putnok Város Önkormányzat Képviselő – testületének 83/2015. (VII.10.) KT. határozata alapján közművelődési tevékenységet szolgáló közösségi színtérként szolgál.

Lehetőségei és adottságai révén Putnok városában minőségi diák és szabadidő sport szolgálata.

Tevékenysége:

 1. Kulturális programok, koncertek, nevelési-és oktatási intézmények, társadalmi szervezetek rendezvényei, fesztiválok, kiállítások, vásárok szervezése, lebonyolítása, illetve a szervezésben, lebonyolításban való részvétel.
 2. A közoktatási intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez, sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítása, valamint iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység szervezésének biztosítása.
 3. A verseny és élsport, diák-és szabadidősport rendezvényeinek szervezése, lebonyolítása, illetve szervezésben és lebonyolításban való részvétel.

Az oktatási intézmények a sportcsarnok használatára vonatkozóan évente közösen egyeztetnek az intézményvezetővel.

A létesítmény használatáról külön bérleti szerződést kötnek az oktatási intézmények és egyéb szervezetek, egyesületek stb. a testnevelési órák, illetve sportfoglalkozások, mérkőzések lebonyolításának tekintetében.

A szakmai vezető jogköre, feladatai:

Az intézmény felelős vezetője, aki egyszemélyi felelős. Munkáját a jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzata által előírtak szerint végzi. Az intézményben a munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja.

A Sportcsarnok feladatai:

 • az intézményben lévő berendezések, tárgyi eszközök üzemeltetése, karbantartása, folyamatos működési feltételek biztosítása
 • az önkormányzat által támogatott minőségi, diák és szabadidősport, valamint kulturális és egyéb rendezvények létesítmény feltételeinek biztosítása
 • az intézmény létesítményeinek bérbeadása
 • az önkormányzat által támogatott, nem haszonszerzési célú rendezvények szervezése, lebonyolítása, illetve részvétel a szervezésben, lebonyolításban

Az intézmény működési rendje:

Az alkalmazottak munkarendje:

Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Tvr. (Kjt), a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 325/2008. (XII. 29.) Kormányrendelet, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján áll fenn.

Az intézmény használat rendje:

Az intézmény használati rendjét az intézményvezető állapítja meg.

A hétvégi nyitva tartás csak az intézményvezető által engedélyezett, szervezett programok szerint alakul.

A létesítményeket sportolásra és egyéb rendezvényre csak az intézménnyel kötött megállapodás alapján lehet igénybe venni.

Kerékpárral, egyéb gépjárművel az intézmény területére nem lehet behajtani. Kivételt képeznek ez alól baleset, sérülés esetén a mentő, rendőrség és a tűzoltóság autói.

A rendezvényeken, edzéseken, szabadidős foglalkozásokon résztvevő fiatalkorúak csak felügyelettel tartózkodhatnak a létesítmény területén.

Az intézmény külső-és belső kapcsolatrendszere:

Az intézmény működésének, tevékenységének sokrétűsége megköveteli a kapcsolatrendszer szerteágazó hazai és nemzetközi partnerekkel való kapcsolatfelvételt.

Az intézmény kapcsolatot tart a fenntartóval, az oktatási intézményekkel, sportegyesületekkel, civil szervezetekkel, az intézmény működését ellenőrző szervekkel. Továbbá a városi, megyei és országos sportirányítási szervekkel, sportági szövetségekkel, a kulturális és kereskedelmi rendezvényeket szervező irodákkal, társaságokkal, médiákkal, társadalmi és gazdasági szervezetekkel és ezek külföldi megfelelőivel.

VII. 5. Várady Béla Sportközpont

Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok:

 • 2012. évi I. tv. a Munka Törvénykönyvéről
 • 1992. évi XXXIII. tv. a közalkalmazottak jogállásáról
 • 2016. évi CXIX. törvény a sportról szóló 2004. évi I. törvény módosításáról

Intézmény célja:

Lehetőségei és adottságai révén Putnok városában minőségi diák és szabadidő sport szolgálata.

Műfüves Labdarúgó Pálya

A terület a Serényi László Általános Iskola területén helyezkedik el, a 24/3. Hrsz.-on, melyet az iskola diákjai használnak rendszeresen sportolási tevékenység céljából.

VII.6. Közművelődési feladatok ellátása

VII.6.1. Tóth Ede Művelődési Ház

VII.6.2. Bányász Művelődési Ház

VII.6.3. Tompa Mihály Közösségi Ház

VII.6.4. Vendégház és Közösségi Tér

Az Intézmények tevékenységi köre:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 78. § (1) bekezdés alapján a Putnoki Humán Szolgáltató Központ közművelődési közfeladatának ellátása céljából működteti azt Putnok város területén.

Alaptevékenység: Közművelődési intézmények tevékenység

A Művelődési Házak, Közösségi Terek közművelődési feladatai:

 • a közművelődési események, tevékenységek szakmai, szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak ellátása
 • közművelődési és közösségfejlesztő programok, klubfoglalkozások, tanfolyamok, vásárok, gyermek-, és családi programok, társadalmi és nemzeti ünnepekhez kapcsolódó események, helyi rendezvények szervezési feladatainak ellátása
 • előadó-művészeti események, kiállítások, fesztiválok, kiemelt rendezvények előkészítése, szervezése és lebonyolítása
 • a szakmai feladatokhoz és a működéshez kapcsolódó adminisztratív tevékenységek elvégzése: felkérések és szerződések előkészítése, beszámolók készítése
 • az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok létrehozása, kihelyezése
 • pályázatok figyelése, pályázatok írása
 • kapcsolattartás a közreműködőkkel, partnerekkel, szervezetekkel, intézményekkel, egyházakkal, vállalkozókkal, civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel
 • az eseményekhez kötődő kommunikációs anyagok létrehozása, kihelyezése
 • kiállítások, előadások, közösségi események szervezése és bonyolítása
 • a Vendégház és Közösségi Tér biztosítja a településre látogatók elszállásolását. Képzési, továbbképzési szervezésre biztosít lehetőséget.

A telephely céljai:

 • biztosítsa működése során Putnok város és vonzáskörzetében élők kulturális és közművelődési lehetőségeit és az ifjúság szocializációját, segítse a civil szervezetek és nemzetiségek ez irányú tevékenységét, valamint a gyermekek műveltségének növelését, tanórán kívüli nevelését
 • biztosítsa a lakosság kulturált szórakozásának és közösségi tevékenységének elősegítését, ezáltal járuljon hozzá a lakosság társadalmi, szabadidős és kommunikációs igényeinek kielégítéséhez
 • adjon helyet különböző kulturális és közösségi rendezvényeknek, képzőművészeti kiállításoknak és alkalmi kiállításoknak
 • kulturális alapfeladataival, szakmai tevékenységével járuljon hozzá a társadalmi esélyegyenlőség minél hatékonyabb ösztönzéséhez, a társadalmi és tudásalapú szegregáció csökkentéséhez, az életminőség javításához
 • szándéka a kisebb közösségek létrehozásán túl a szélesebb közösséget, a várost, a régiót, illetve a testvérvárosi kapcsolatokat érintő és megmozgató programok létrehozása, bővítése, a közösségformáló és interaktív szerepvállalás

Segíti a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását a város kulturális vonzerejének növekedését

Feladata:

 • Putnok és vonzáskörzetének lakói érdeklődésére építve – közösségeket, klubokat, művészeti csoportokat, tanfolyamokat szervez és segíti működésüket
 • Infrastruktúrájával segíti a civil szervezetek létrehozását és működését
 • az Intézményekben színházi és előadó-művészeti produkciókat, gyermekelőadásokat, fesztiválokat, társadalmi-, nemzeti ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseket, vásárokat, kiállításokat, szórakoztató műsorokat, előadásokat, közösségi kulturális és művészeti eseményeket, kiállításokat szervez, létrehoz és működtet
 • működése és szakmai tevékenysége során kapcsolatokat épít más településeken működő kulturális, művészeti, civil csoportokkal, alkotókkal, produkciós irodákkal, alkotócsoportokkal, kulturális, művészeti és oktatási intézményekkel
 • szervezési és infrastrukturális hátterével bekapcsolódik Putnok Város Önkormányzata kiemelt rendezvényeinek megvalósításába, lebonyolításába
 • kapcsolatokat épít, közös projekteket kezdeményez és koordinál más szervezetekkel, intézményekkel, kulturális intézetekkel
 • szakmai segítséget nyújt, koordinációs szerepet és szervezési hátteret biztosít Putnok Város Önkormányzata által támogatott kulturális, művészeti, közművelődési programok, fesztiválok, alkotócsoportok, civil szervezetek tevékenységének, projektjeinek megvalósításához.
 • szolgáltatásaival segíti a lakosság eligazodását és tájékoztatását
 • teret ad az önkormányzat számára lakossági fórumok, tájékoztatók, önkormányzati rendezvények megrendezésére, közmeghallgatások, országgyűlési, EU-s és helyhatósági választások lebonyolítására
 • szabadidős, közösségi sport, egészséges- és környezettudatos életmóddal összefüggő programokat, ismeretterjesztő előadásokat, projekteket szervez, ill. ezekhez a feltételeket biztosítja
 • alapfeladatai ellátása során is törekszik bevételek elérésére, mely bevételeket az Intézmény szakmai feladatainak fejlesztésére és működési szükségleteire fordíthatja

Jogosult:

A programok látogatóitól belépődíjat, vagy tagsági díjat szedni, a helyiségeit és kapacitásait igénybevevőktől bérleti díjat, vagy egyéb szolgáltatást kérni. Ezek mértékének megállapításában a piaci viszonyok és a kulturális alapfeladatok közötti egyensúly megteremtésére törekszik.

VII.6.5. Városi Könyvtár

Feladatai:

1. A könyvtár feladatai, tevékenysége:

A könyvtár tevékenységi köre: nyilvános, városi könyvtár

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 55. és 65. §-ának megfelelően a könyvtár biztosítja a lakosság könyvtárhasználati jogának gyakorlását, az alábbiak szerint:

 • nyilvános könyvtárként gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és rendelkezésre bocsátja hagyományos és elektronikus úton
 • tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és szolgáltatásairól
 • biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését
 • részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében
 • biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét
 • a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában
 • segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét
 • kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat szervez;
 • tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez
 • A Putnoki Városi Könyvtár (települési könyvtár) gyűjteményét és szolgáltatásait a helyi igényeknek megfelelően alakítja
 • közhasznú információs szolgáltatást nyújt
 • helyismereti, helytörténeti információkat és dokumentumokat gyűjt
 • szabadpolcos állományrésszel rendelkezik
 • e Magyarország pontként részt vesz a könyvtár stratégiai feladatainak megvalósításában, segíti az e-ügyintézést, e-tanácsadói tevékenységet végez
 • szolgáltatásait a könyvtári minőségirányítás szempontjait figyelembe véve szervezi

A nyilvános könyvtár az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet hozzáféréssel rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.

A telephely könyvtári rendszerben elfoglalt helye:

Az Intézmény Putnok város nyilvános könyvtára, települési könyvtár.

A könyvtár gyűjtőköre:

A könyvtár általános gyűjtőkörű városi közkönyvtár. A gyűjtés által érintett szakterületeket dokumentum-típusonkénti tagolódását a Gyűjtőköri szabályzat és állományfejlesztési irányelvek tartalmazza.

A könyvtár használata:

A könyvtár szolgáltatásait látogatói számára a Könyvtárhasználati Szabályzat szerint biztosítja.

Szervezeti felépítése és irányítása:

A könyvtár a szakmai vezető irányításával működik.

A könyvtárban 1 fő főfoglalkozású könyvtáros dolgozik, aki informatikus-könyvtáros végzettségű, valamint 1 fő adminisztrátor. A könyvtár feladatait az 1997. évi CXL. Törvény rendelkezéseinek megfelelően, illetve az önkormányzat közművelődési koncepciójában meghatározott célkitűzések figyelembevételével látja el.